Учебен план

Степен на професионална квалификация – втора

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 815 ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ
ПРОФЕСИЯ: 815010 ФРИЗЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ: 8150101 ФРИЗЬОРСТВО
j

Форма на обучение

Дневна, Задочна, Самостоятелна, Индивидуална

h

Организационна форма

Квалификационен курс

Входящо квалификационно равнище

Завършен Х клас или средно образование

Общ брой часове

660 часа

Брой часове по теория

237 часа

Брой часове по практика

423 часа

Държавен изпит по теория на професията

4 часа

Държавен изпит по практика на професията

2 дни по 6 часа

След завършване на професионалното обучение по професията “Фризьор”, специалност “Фризьорство”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • Основните правила за поддържане на безопасна работа с оборудването и техниката на работното място;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, и договорните отношения между работодател и работник;
 • Принципите на делово общуване, методите на вербални и невербални комуникации, и ролята на комуникациите при контакт с клиентите;
 • Системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол; установените форми и срокове за водене на оперативната, статистическата и счетоводната дейност;
 • Изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности;
 • Цел и задачи на материалознанието;
 • Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранване на косата;
 • Анатомия и физиология на кожата;
 • Козметичните недостатъци;
 • Физиологичното действие на масажа;
 • Новостите в козметиката;
 • Методите на хигиената;
 • Пропорциите на човешката фигура;
 • Основните понятия от цветознанието.

ДА МОЖЕ:

 • Здравословно и безопасно да упражнява изучаваната професия и да опазва околната среда – да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда;
 • Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
 • Да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки; да оказва долекарска помощ;
 • Да работи в екипа, съдейства на членовете му за изпълнение на конкретни задачи и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
 • Да ползва информационна техника и технологии – да знае общите правила за работа с компютър и да умее да ползва информационните системи в професията;
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език;
 • Дезинфектира инструментите;
 • Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ;
 • Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи;
 • Оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето;
 • Подстригва дамска коса с ножица или бръснач;
 • Подстригва силно къдрави коси;
 • Извършва процедурите, свързани с водната ондулация;
 • Изработва фризури при обикновени и специални случаи;
 • Извършва студено дълготрайно къдрене;
 • Извършва изсветляване на коса с кислородна вода и различни съвременни препарати;
 • Извършва частично изсветляване на косата;
 • Боядисва коси в различни тонове;
 • Извършва къносване на косата, маслена баня и обагряне на върховете;
 • Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене,
  боядисване и изсветляване на дамска коса;
 • Работи с компютърни графики и изображения на дамски прически.